Jakinarazten dizugu, Gorlizko Udalak, Datuak Babesteari buruzko abenduaren 13ko Lege Organikoak xedatzen duenez, aurkezten dizkiguzun agirietatik eskuratzen diren datu pertsonalak jasoko dituzten fitxategiak jakinarazi dizkiotela Datuak Babesteko Euskal Bulegoari edo Datuak Babesteko Espainiar Bulegoari.

Gure fitxategi guztiek dituzte datuen segurtasuna bermatzeko beharrezko segurtasun neurriak.

Era berean, gogorarazten dizugu emandako datuak atzitzea eska dezakezula, bai eta, egoki irizten badiozu, datuak zuzentzea, ezereztea eta aurka egitea ere, beti ere goian aipatutako Legeak xedatutakoa kontuan hartuta. Horretarako, eskaera bat bidali behar zaio, idatziz, Erakundeko tratamendu kontrolatzaileari, Elizako plaza, 1. 48630 Gorliz (Bizkaia) helbidera, honako datuekin: izen-abizenak, jakinarazpenetarako helbidea, eskatzen dena zehatz-mehatz adierazita, data, interesdunaren sinadura eta fitxategiaren izena.

Zuretzat erosoagoa izan dadin, aukera duzu eskubide horietaz baliatzeko Erakundearen web orrian honako helbide elektronikora zuzenduz gero udala@gorliz.net.

© 2023 Gorlizko Udala | Legezko oharra I Lege oharra – Pribatutasun politika I Cookien politika